แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105550046031

ที่อยู่ 11 ซอย - ถนน ไอ - 5
แขวง/ตำบล มาบตาพุด เขต/อำเภอ เมืองระยอง

จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 20150

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน พลังงาน
ระยอง
22 ส.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563 11435
2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน พลังงาน
ระยอง
29 พ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ 1/2560 3368