แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไกรสิน จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532082668

ที่อยู่ 49 ซอย - ถนน -
แขวง/ตำบล หน้าพระลาน เขต/อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไกรสิน จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 12/2537 (ประทานบัตรที่ 28075/15793) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 16/2537 (ประทานบัตรที่ 28076/15876) ของบริษัท ไกรสิน จำกัด เหมืองแร่
สระบุรี
12 ก.ย. 2550 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3135
2 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่อทำปูนขาว สำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ำตาล คำขอประทานบัตรที่ 34/2538 (ประทานบัตรที่ 28103/15569) เหมืองแร่
สระบุรี
10 พ.ย. 2540 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 1041