แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105528035561

ที่อยู่ 229-229/1-5 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล ดินแดง เขต/อำเภอ ดินแดง

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 6/2533 และประทานบัตรที่ 12/2534 เหมืองแร่
ตาก
03 เม.ย. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 75
2 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 11/2534 เหมืองแร่
ตาก
02 เม.ย. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 68
3 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25778/15050 และประทานบัตรที่ 25786/15011 เหมืองแร่
ตาก
24 ก.พ. 2535 หยุดดำเนินการชั่วคราว 28
4 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 13/2533 ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด เหมืองแร่
ตาก
24 ก.พ. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 27
5 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 8/2533 และคำขอประทานบัตรที่ 10/2534 ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด เหมืองแร่
ตาก
24 ก.พ. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 23
6 โครงการเหมืองแร่ประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25785/15010 และประทานบัตรที่ 25786/15011 ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด เหมืองแร่
ตาก
21 ก.พ. 2535 เปิดดำเนินการ 22