แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105512000020

ที่อยู่ 1/2 ซอย - ถนน พหลโยธิน
แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท แปรสภาพ

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 3 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 27476/14726 เหมืองแร่
ลำปาง
07 พ.ค. 2535 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ 143
2 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 16130/12134 เหมืองแร่
ตาก
24 เม.ย. 2535 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 122
3 โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค อุตสาหกรรม
สระบุรี
21 เม.ย. 2535 เปิดดำเนินการ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมหนองแค (1/2555) 0/0 6908