แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 09 ธันวาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี)

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2512 ถึงวันที่ 05 พ.ย. 2536)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107536001346

ที่อยู่ 199 ชั้น 7-12 ซอย - ถนน รัชดาภิเษก
แขวง/ตำบล คลองเตย เขต/อำเภอ คลองเตย

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2541 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2548 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 17 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28379/15646 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28381/15647และประทานบัตรที่ 28380/15742 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
29 ก.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11143
2 โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และการเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และโรงงาน 2 ขนาด 12 เมกะวัตต์) อุตสาหกรรม
สระบุรี
01 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10376
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 35 แปลง เหมืองแร่
สระบุรี
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10357
4 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 28035/15724 ร่วมแผนผังเดียวกันกับ 28036/15625, 28039/15626 และประทานบัตรที่ 28040/15627 เหมืองแร่
สระบุรี
27 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 11664
5 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 33751/16244 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
17 ส.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 13479
6 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33318/16002 เหมืองแร่
สระบุรี
10 ม.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6506
7 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33319/16003 เหมืองแร่
สระบุรี
27 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6119
8 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดหินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33317/16001 เหมืองแร่
สระบุรี
27 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ 6120
9 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 28810/15998 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28814/16000 เหมืองแร่
นครราชสีมา
12 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6109
10 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 28811/15999 เหมืองแร่
นครราชสีมา
02 ก.ย. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6107
11 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28499/15982 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
07 ม.ค. 2554 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 5548
12 โครงการเชื้อเพลิงยางรถยนต์สำหรับการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานที่ 1 สายการผลิตที่ 1 และ 2 อุตสาหกรรม 19 ธ.ค. 2548 เปิดดำเนินการ 2625
13 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32423/15650, 32446/15682-32449/15685 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 35 แปลง เหมืองแร่
สระบุรี
05 ต.ค. 2547 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต Monitor 1/2555 2348
14 โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32423/15650 เหมืองแร่
สระบุรี
30 ม.ค. 2544 เปิดดำเนินการ 1640
15 โครงการเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 8-12/2538 และคำขอประทานบัตรที่ 41/2538 เหมืองแร่
ลำปาง
28 ต.ค. 2541 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 1245
16 โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ จำนวน 19 แปลง คำขอประทานบัตรที่ 57-62/2527, 75-83/2527, 24-27/2528 และคำขอประทานบัตรที่ 35-36/2528 เหมืองแร่
สระบุรี
10 ก.ค. 2539 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 797
17 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 643/15089 และประทานบัตรที่ 645/15090 เหมืองแร่
นครสวรรค์
29 พ.ย. 2538 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 679