แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 ตุลาคม 2565

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต้ล จำกัด (มหาชน)


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001773

ที่อยู่ 89 ซอย วัดสวนพลู ถนน เจริญกรุง
แขวง/ตำบล เขตบางรัก เขต/อำเภอ บางรัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2547 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต้ล จำกัด (มหาชน) มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการแชงกรี-ลา โฮเต็ล เชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงใหม่
04 มิ.ย. 2547 เปิดดำเนินการ 2164
2 โครงการ โรงแรมแชงกรี-ลา ใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
17 ส.ค. 2532 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 14194