แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 31 มกราคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105541068613

ที่อยู่ 55 หมู่ที่ 6 ซอย - ถนน ทุ่งสง-ห้วยยอด
แขวง/ตำบล ที่วัง เขต/อำเภอ ทุ่งสง

จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2551 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2555 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 6 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2555 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 12233
2 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม คำขอประทานบัตรที่ 15/2556 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
16 พ.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 10886
3 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 30302/16157 เหมืองแร่
นครศรีธรรมราช
30 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 10791
4 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2551 (ประทานบัตรที่ 23999/16019) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2551 (ประทานบัตรที่ 24000/16020) ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด เหมืองแร่
กระบี่
30 มี.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 6516
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงโรงงานปูนซิเมนต์ภายใต้โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโรงงานปูนซิเมนต์ไทย (การนำลมร้อนทิ้งมาใช้ผลิตไฟฟ้า) ระยะที่ 2 (ทุ่งสง) อุตสาหกรรม
นครศรีธรรมราช
16 ก.ย. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 3529
6 โครงการขยายโรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสง (หม้อเผาที่ 5) อุตสาหกรรม
นครศรีธรรมราช
11 ก.ย. 2538 เปิดดำเนินการ 627