แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

รายละเอียดเจ้าของโครงการ

บริษัท สินธนันต์ จำกัด


ชื่อบริษัทเดิม (ถ้ามี) -

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105523018308

ที่อยู่ 120/3 ซอย - ถนน ศาลาแดง
แขวง/ตำบล สีลม เขต/อำเภอ บางรัก

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ -

โทรศัพท์ -

โทรสาร -

อีเมล -

เว็บไซต์ -

สถานะของบริษัท ยังดำเนินกิจการอยู่

หมายเหตุ -

   


ปี โครงการที่เกิดขึ้นรวม โครงการที่เกิดขึ้น โครงการที่ไม่เกิดขึ้น
ระยะก่อสร้าง ระยะดำเนินการ ระยะฟื้นฟู หยุดดำเนินการชั่วคราว ปิดกิจการ สิ้นสุดประทานบัตร ให้ผู้รับช่วงการทำเหมือง
2556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

เจ้าของโครงการชื่อ บริษัท สินธนันต์ จำกัด มีจำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
เลขที่อ้างอิงโครงการ
1 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ และแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิต เพื่ออุตสาหกรรมเซรามิก คำขอประทานบัตรที่ 5/2557 ร่วมแผนผังเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 4/2557 และประทานบัตรที่ 16178/16091 เหมืองแร่
ตาก
07 มิ.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต 10917
2 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 30788/16125 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25633/14505 เหมืองแร่
ตาก
03 ก.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 7157
3 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 16178/16091 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25695/14506 และประทานบัตรที่ 20863/14903 เหมืองแร่
ตาก
17 ก.ย. 2552 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 4381
4 โครงการ เหมืองแร่เฟลด์สปาร์ เลขประทานบัตร 21072/16132 เหมืองแร่
ราชบุรี
16 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564 12829