แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566

เชื่อมโยงลิงค์เว็บไซต์
1. ฐานข้อมูลประทานบัตรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
2. ฐานข้อมูลโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. ฐานข้อมูลโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม
4. ฐานข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมของการนิคมอุตสาหกรรม
5. เว็บไซต์ของกรมการบินพลเรือน
6. เว็บไซต์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
7. ข้อมูลรายละเอียดท่าเทียบเรือที่กรมเจ้าท่าดำเนินการก่อสร้าง
8. ข้อมูลรหัสท่าเทียบเรือ (Berth Number)
9. ข้อมูลท่าเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
10. ฐานข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
11. ฐานข้อมูลการจัดสรรที่ดิน สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
12. รายชื่อนิติบุคคลอาคารชุด สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
13. รายชื่อนิติบุคคลที่ดินจัดสรร สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน
14. ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
15. คลังข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
16. ฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการฯของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
17. ระบบสารสนเทศคุณภาพน้ำจากสถานีอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ
18. โครงการเว็บไซต์เพื่อบูรณาการข้อมูลคุณภาพน้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาค
19. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Water Quality Monitoring System: WQMs)
20. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งแบบต่อเนื่อง ( Online Pollution Monitoring System: OPMs)
21. รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ
22. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Air Quality Management System : AQMs)
23. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบบเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องระบายแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System:CEMs)
24. ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบบตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศแบบต่อเนื่อง
25. ฐานข้อมูลระดับเสียงรายวันในกรุงเทพและปริมณฑล ของกรมควบคุมมลพิษ
26. ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ
27. ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนของศูนย์บริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
28. ระบบรับข้อมูลการร้องเรียน/ชุมนุมเรียกร้อง ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
29. ระบบรับเรื่องสอบถามหรือร้องเรียนของสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
30. ระบบกำกับตรวจสอบโรงงาน EIA/EHIA ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
31. ฐานข้อมูลระบบรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบทส.2) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมควบคุมมลพิษ
32. ฐานข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ การนำส่งงบการเงิน และผลประกอบการของนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
33. ฐานข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) เป็น Web Services ของกรมสรรพากร