ข้อมูลโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มกราคม 2565

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
ชื่อ (ผู้ดำเนินการ/ผู้ขออนุญาต)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีนิติบุคคล) หรือ หมายเลขบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
รหัสผ่าน
ชื่อผู้ลงทะเบียน
อีเมล
โทรศัพท์
แนบไฟล์ยืนยันตัวตน
กรณีนิติบุคคลแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน
กรณีบุคคลธรรมดาแนบสำเนาบัตรประชาชน
กรณี เจ้าของโครงการเป็นรัฐ/รัฐวิสาหกิจ แนบหนังสือเลขประจำตัวผู้เสียภาษี