แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 27/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
2. นายสมคิด พุ่มฉัตร
3. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
4. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 37 คน คือ
1. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
2. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
3. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
4. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
5. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
6. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
7. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
8. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
9. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
10. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
11. นางสาวจิราพร ผลวงค์
12. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
13. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
14. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
15. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
16. นายยิ่งยง แสนเดช
17. นายธนากร แย้มเกษร
18. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
19. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน
20. นางสาวชลญา สุทธิแก้ว
21. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
22. นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์
23. นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย
24. นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค
25. นางสาวรัสวดี รักชื่อ
26. นางสาวโชตินุช เกษมณี
27. นางสาวอุษา อ่วมสน
28. นายวิศิษฏ ชายอีด
29. นายศรัณย์ มณีวรรณ
30. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
31. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
32. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
33. นางสาววิภาพรรณ เพียรแย้ม
34. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
35. นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
36. นางสาวกุลธิดา คำเปลว
37. นางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 528 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ เดอะ ไพรด์ พลัส พัทยา (The Pride Plus Pattaya) 15447 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
16 พ.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่4) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 15420 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
30 ส.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 15313 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
จันทบุรี
10 ส.ค. 2564 อื่นๆ
4 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลทรายกำแพงเพชร จำกัด 15332 อุตสาหกรรม
กำแพงเพชร
11 พ.ค. 2564 อื่นๆ
5 โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) 15342 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
06 พ.ค. 2564 อื่นๆ
6 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย พื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัย ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักยุทธโยธาทหาร 15323 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 เม.ย. 2564 อื่นๆ
7 โครงการโรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ 15074 โรงกลั่นน้ำมัน
ระยอง
25 มี.ค. 2564 อื่นๆ
8 โครงการ โรงไฟฟ้าน้ำพองทดแทน 15081 พลังงาน
ขอนแก่น
02 มี.ค. 2564 อื่นๆ
9 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 ของบริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด 15005 พลังงาน
นครศรีธรรมราช
25 ก.พ. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 ของบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด 15006 พลังงาน
นครศรีธรรมราช
25 ก.พ. 2564 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา-ต.เขาหินซ้อน ตอน ต.เมืองเก่า-อ.พนมสารคาม (กม.100+000-กม.105+500) 14988 คมนาคม
ฉะเชิงเทรา
11 ก.พ. 2564 อื่นๆ
12 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแห่งที่ 2 ของบริษัท บางกอกโคเจนเนอเรชั่น จำกัด 14853 พลังงาน
ระยอง
04 พ.ย. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการก่อสร้างจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ที่ กม.39+810.400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ของกรมทางหลวง 14804 คมนาคม
ภูเก็ต
ภูเก็ต
16 ต.ค. 2563 อื่นๆ
14 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด 15207 พลังงาน
ชลบุรี
05 ส.ค. 2563 อื่นๆ 1/2564
15 โครงการ โรงไฟฟ้าหินกอง ของบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด 15158 พลังงาน
ราชบุรี
29 ก.ค. 2563 อื่นๆ ยื่น Monitor 3/2564
16 โครงการโรงงานผลิตพาราไซลีน ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 14834 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 ก.ค. 2563 อื่นๆ
17 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซ BVW 12 ไปยังโรงไฟฟ้าหินกอง 14441 พลังงาน
ราชบุรี
ราชบุรี
30 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
18 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล SPP Hybrid Firm สุโขทัย (โรงไฟฟ้าชีวมวลเชื้อเพลิงผสม) 14442 พลังงาน
สุโขทัย
09 มิ.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
19 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 14357 พลังงาน
ขอนแก่น
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ ควินทารา สุขุมวิท 39 (QUINTARA SUKHUMVIT 39) 14383 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 27 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>