แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 27/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
2. นายสมคิด พุ่มฉัตร
3. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
4. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 37 คน คือ
1. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
2. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
3. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
4. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
5. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
6. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
7. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
8. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
9. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
10. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
11. นางสาวจิราพร ผลวงค์
12. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
13. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
14. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
15. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
16. นายยิ่งยง แสนเดช
17. นายธนากร แย้มเกษร
18. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
19. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน
20. นางสาวชลญา สุทธิแก้ว
21. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
22. นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์
23. นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย
24. นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค
25. นางสาวรัสวดี รักชื่อ
26. นางสาวโชตินุช เกษมณี
27. นางสาวอุษา อ่วมสน
28. นายวิศิษฏ ชายอีด
29. นายศรัณย์ มณีวรรณ
30. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
31. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
32. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
33. นางสาววิภาพรรณ เพียรแย้ม
34. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
35. นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
36. นางสาวกุลธิดา คำเปลว
37. นางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 108 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) 12241 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
25 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการโรงงานผลิตฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ไทย จีซีไอ เรซิท็อป จำกัด 11817 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตลวดทองแดง 11620 อุตสาหกรรม
ระยอง
16 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการ GRAND FLORIDA CONDO BEACH RESORT PATTAYA 10974 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
19 ก.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
5 โครงการ โรงพยาบาลวิมุตติ 10853 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
09 พ.ค. 2560 อื่นๆ ยื่น Monitor 2/2563
6 โครงการศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม (การติดตั้งชุดเครื่องผลิตเชื้อเพลิงผสม) 13290 อุตสาหกรรม
ระยอง
03 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ โรงงานผลิตโพลีออล ของบริษัท จีซี โพลีออลส์ จำกัด 10707 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
10 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
8 โครงการคอนโด ดรีม บุรีรัมย์ 10594 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
บุรีรัมย์
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
9 โครงการก่อสร้างแฟลตสวัสดิการข้าราชการทหารบกในพื้นที่กรมสวัสดิการทหารบก 10467 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
04 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
10 โครงการ Espana Condo Resort Pattaya 10398 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
25 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง (ครั้งที่ 3) 10408 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
11 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
12 โครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และระบบสาธารณูปโภคสนับสนุน (การเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงาน 2 และการเพิ่มหน่วยผลิตไฟฟ้าของโรงงาน 1 ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ และโรงงาน 2 ขนาด 12 เมกะวัตต์) 10376 อุตสาหกรรม
สระบุรี
01 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ โรงแรมเดอ ปริ้นเซส (ส่วนขยาย) 10325 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
อุดรธานี
27 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ พาร์ค คอนโด ดรีม ลำปาง 10132 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำปาง
18 พ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 2/2560
15 โครงการโรงงานเอทานอลมิตรผล (กุฉินารายณ์) 10023 อุตสาหกรรม
กาฬสินธุ์
26 เม.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ โรงพยาบาลนนทเวช (ส่วนขยาย) 9970 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
14 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
17 โครงการ เจริญสินธานี บ้านบึง 9938 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
07 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ เอส คอนโด สมุทรสาคร 9910 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสาคร
16 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560
19 โครงการ อาคารสำนักงาน เนาวรัตน์พัฒนาการ 9902 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
10 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ
20 โครงการโรงงานผลิตแผ่นอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) 9760 อุตสาหกรรม
ระยอง
26 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 6 หน้า
1 2 3 4 5 6 >>