แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 23 มีนาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 27/2561
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 20 ธ.ค. 2561
หมดอายุวันที่ 19 ธ.ค. 2564
เลขทะเบียน นิติ 8
 
ที่อยู่ : 39 ซ.ซ.124 ถ.ถ.ลาดพร้าว ต.วังทองหลาง อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 0-2934-3233-47
โทรสาร : 0-2934-3248
อีเมล : cot@cot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.cot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 4 คน คือ
1. นางสาวขนิษฐา ทักษิณ
2. นายสมคิด พุ่มฉัตร
3. นายกิตติพงษ์ พัฒนทอง
4. นางสาวดวงกมล พรหมสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 37 คน คือ
1. นายอาภรณ์ ช่วยนุกูล
2. นางสาวชลดา เจี๊ยบนา
3. นายเฉลิมพันธุ์ ทรัพย์นิมิตร
4. นางสาวทิพย์สุดา อุตตา
5. นางสาวสุนันทา ม่วงจิต
6. นางสาวพรรษกร ใจประดับเพชร
7. นางสาวนันท์ธีรา ศุภลักษณ์
8. นายจีรศักดิ์ ปานเดช
9. นายชัจจ์ ชิวปรีชา
10. นายจีรภัทร์ ประเสริฐสุวรรณ
11. นางสาวจิราพร ผลวงค์
12. นางสาวพจนีย์ บัวโรย
13. นางสาวอรชุลี ดีมีศรี
14. นายศิรัฐ ทักษาดิพงษ์
15. นางสาวมนิษา เทพบัญชาพร
16. นายยิ่งยง แสนเดช
17. นายธนากร แย้มเกษร
18. ว่าที่ร.ต.หญิงประวีณา ธรรมรส
19. นายจิระศักดิ์ ยั่งยืน
20. นางสาวชลญา สุทธิแก้ว
21. นางสาวเกศกนก ขุ่มด้วง
22. นางสาวสุพรรณนา ปิตาระโพธิ์
23. นางสาวกาญจนา อ่าวลึกน้อย
24. นางสาวเกศรินทร์ ชัยโชค
25. นางสาวรัสวดี รักชื่อ
26. นางสาวโชตินุช เกษมณี
27. นางสาวอุษา อ่วมสน
28. นายวิศิษฏ ชายอีด
29. นายศรัณย์ มณีวรรณ
30. นางสาวจุฑามาศ ศิริพร ณ ราชสีมา
31. นางสาวธัญยรัตน์ วงศกรณ์รัตน
32. นางสาวอรทัย อ่อนหัวโทน
33. นางสาววิภาพรรณ เพียรแย้ม
34. นางสาวจิราภรณ์ บุญมาก
35. นายพนธวิชญ์ เอี่ยมสินธร
36. นางสาวกุลธิดา คำเปลว
37. นางสาวณิชนันทน์ บุญญาทรัพย์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 424 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล SPP มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ 5 14357 พลังงาน
ขอนแก่น
19 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ Krungsri Rama 3 Tower (KSRT) 13159 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 มี.ค. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ โรงงานหลอมเหล็ก บริษัท เอบี สตีล จำกัด 13037 อุตสาหกรรม
สระแก้ว
18 ก.พ. 2562 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
4 โครงการ สำนักงานใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 13019 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
12 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 2/2563
5 โครงการ อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 13034 โรงกลั่นน้ำมัน
กรุงเทพมหานคร
08 ก.พ. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท เคบีเอส เพาเวอร์ จำกัด 12909 พลังงาน
นครราชสีมา
25 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2563
7 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอลและระบบสนับสนุนการผลิต (โรงไฟฟ้า) ของ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 12687 อุตสาหกรรม
ลพบุรี
20 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ โรงแรมเมอร์เคียวระยอง ลมทะเล รีสอร์ท 12659 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
19 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
9 โครงการ โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ 12660 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ลำพูน
19 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563
10 โครงการ โรงงานรีดเหล็ก ของ บริษัท เมทัลลิค โปรไฟล์ สตีล จำกัด 12572 อุตสาหกรรม
เพชรบุรี
02 ต.ค. 2561 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ ก่อสร้างอาคารที่พักสัวสดิการข้าราชการกองทัพบก (ส่วนกลาง) ในการใช้พื้นที่กรมช่างอากาศ 12537 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
01 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ โรงแรม ฟอร์จูนซีวิว 12426 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ระยอง
31 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
13 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอีดยโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตยางสังเคราะห์ ครั้งที่ 3 12436 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
24 ส.ค. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 12342 พลังงาน
สกลนคร
04 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) 12242 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
26 มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2563
16 โครงการ โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) (สาขาน้ำพอง 2) 12241 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
25 มิ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่ 2) โครงการ โรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 12065 อุตสาหกรรม
ระยอง
25 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
18 โครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้า (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 12063 พลังงาน
ระยอง
23 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (อำนาจเจริญ) จำกัด 12084 พลังงาน
อำนาจเจริญ
09 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) บริษัท อุตสาหกรรมโคราช จำกัด 11891 พลังงาน
นครราชสีมา
21 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562

หน้าที่ 1 จาก 22 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>