แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 22/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 01 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 69
 
ที่อยู่ : เลขที่ 53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-655-3660
โทรสาร : 02-665-3661
อีเมล : askthailand@aecom.com
เว็บไซต์ : http://www.aecom.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวนวลจิรา วโรตตมะ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาวอัญชลี วีระหงส์
2. นายนันทปรีชา ทองสงคราม
3. นายพชร กาละพุฒ
4. นางสุพัตรา วงศ์ภาคำ
5. อัญชลี คำฝอย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด