แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 22/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 01 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 31 ต.ค. 2567
เลขทะเบียน นิติ 69
 
ที่อยู่ : เลขที่ 53 อาคารศิวาเทล ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 02-655-3660
โทรสาร : 02-665-3661
อีเมล : askthailand@aecom.com
เว็บไซต์ : http://www.aecom.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวนวลจิรา วโรตตมะ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน คือ
1. นางสาวอัญชลี วีระหงส์
2. นายนันทปรีชา ทองสงคราม
3. นายพชร กาละพุฒ
4. นางสุพัตรา วงศ์ภาคำ
5. อัญชลี คำฝอย
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 4 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งอาทิตย์ ระยะที่ 2 แปลง 14 เอ 15เอ และ 16 เอ บริเวณอ่าวไทย 10366 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 08 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ
2 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในทะเล ของบริษัท สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งอาทิตย์ แปลง 14A, 15A, และ 16A บริเวณอ่าวไทย 9945 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 30 มี.ค. 2559 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ ยื่น Monitor 3/2560
3 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในทะเล ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งบงกชใต้ แปลง B16 และ B17 อ่าวไทย 9757 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 29 ม.ค. 2559 สิ้นอายุการ อนุญาต/ยุติ โครงการ
4 โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ระยะที่ 2 ของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด (มหาชน) แหล่งบงกชใต้ อ่าวไทย 9617 สำรวจผลิตปิโตรเลียม 09 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2563