แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 24/2564
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 04 พ.ย. 2564
หมดอายุวันที่ 03 พ.ย. 2567
เลขทะเบียน นิติ 67
 
ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซ.รามคำแหง 145 ถ.- ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2373 7799
โทรสาร : 0-2373 7979
อีเมล : admin@tet1995.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายสมชาย ปิยะวรสกุล
2. นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม
3. พิมลวรรณ ผู้มีสัตย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 35 คน คือ
1. นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์
2. นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน
3. นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ์
4. นางสาวสุภัคชญา อยู่นิ่ม
5. นางสาวพัชรี ศรีคร้าม
6. นางสาวศรีสุดา นวนนงค์
7. นางสาวศิริรัตน์ อินต๊ะนัย
8. นายสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี
9. นางสาวอมรรัตน์ โฮงมาตย์
10. นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม
11. นางสาวจริยา รัตนบุญ
12. นางสาวธณัทอร เฝือสูงเนิน
13. นางสาวสภาวัลย์ วัฒนเกริก
14. นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป์
15. นางสาววิภา ศุภกรรม
16. นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์
17. นางสาวชนัญชิดา รูปเหลี่ยม
18. นางสาวกนกวรรณ อัครผล
19. นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน
20. นางสาวมุจลินท์ ทรนงค์
21. นางสาวดวงกมล อิศรางพร
22. นายกฤตย เจริญรวย
23. นายณัฐวุฒิ สว่างเพาะ
24. นางสาวสรารัตน์ นนทไชย
25. นางสาวธิติยา สง่าราษฏร์
26. นางสาวฐาณิตา สงเคราะห์
27. นางสาวอรัญญา กุลไชยกุล
28. นายกนกพล มหันต์
29. นายภคพล มหาวงศ์
30. นางสุวรรณา ถนอมศักดิ์
31. นายอัษฎายุทธ วงศ์สารสิน
32. นางสาวกัณณิกา ทองบุญโท
33. นางสาวสายธารทิพย์ โสภา
34. นางสาวสุพัตรา สงฤทธิ์
35. นางสาวคนิฐตรา แก้วคำ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 27 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ของบริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด 13110 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
สงขลา
07 มี.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
2 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ขยายกำลังการผลิตโดยปรับเปลี่ยนเตาหลอมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) 12344 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
26 ก.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ ทุบขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ของบริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด 12064 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
22 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
4 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด 11897 อุตสาหกรรม
ชลบุรี
09 มี.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการผลิตเดกซ์โทรส ซอร์บิทอล และฟรักโทส (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เพียวเคมม์ จำกัด 10509 อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
10 ต.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ เจริญสินธานี บ้านเชิด ของบริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด 9919 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
29 ก.พ. 2559 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2556
7 โครงการโรงงานผลิตเอทานอล ของบริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด 10777 อุตสาหกรรม
สระบุรี
25 ธ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด 9739 อุตสาหกรรม
สระบุรี
27 พ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) 9571 อุตสาหกรรม
ขอนแก่น
30 ก.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการ ก่อสร้างอาคารวิจัยทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 9181 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 มิ.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2561
11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการขยายกำลังการผลิตกลูโคสไซรัป ของบริษัท อินกริดิออน สวีทเท็นเวอร์ แอนด์ สตาร์ช (ประเทศไทย) จำกัด 9647 อุตสาหกรรม
นครราชสีมา
30 ม.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
12 โครงการโมริโนะ กรีนฮิลล์รีสอร์ท ของบริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ ฟาซิลิตี้ จำกัด 7817 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 ต.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ เจริญสินธานี พานทอง ของบริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 9045 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ส.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
14 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด 9508 อุตสาหกรรม
สมุทรสาคร
24 มิ.ย. 2557 อื่นๆ
15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอย ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 7490 อุตสาหกรรม
สระบุรี
23 เม.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม ของบริษัท ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติ้ง จำกัด 7615 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
08 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2562
17 โครงการเจริญสินธานี อีสเทิร์น ของบริษัท เจริญสิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7584 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
09 ธ.ค. 2556 เปิดดำเนินการ
18 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขตปลอดอากรนวนคร (คร้้งที่ 1) (โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม) 9275 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
30 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการโรงงานผลิตลูกบดซีเมนต์ ของบริษัท มากอตโต จำกัด 6794 อุตสาหกรรม
สระบุรี
18 เม.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ โรงงานหลอมและรีดอะลูมิเนียมแผ่น และอะลูมิเนียมเปลว (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด 6545 อุตสาหกรรม
ปทุมธานี
12 ก.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>