แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 00015/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 19 มิ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 18 มิ.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 49
 
ที่อยู่ : เลขที่ 33 แยก 9 ซ.รามอินทรา 5 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2522-7365-69
โทรสาร : 0-2522-7368 , 0-2522-7569
อีเมล : enrichconsult@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.enrichconsult.com/contact.html
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกนก เข็มนาค
2. ดร.รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน คือ
1. นางกาญจนา จันทร์วิเมลือง
2. นางสาวนัชษร สังขพันธุ์
3. นางสาวรัชชนีวรรณ ราหุละ
4. นายพิศุทธิ์ พิมพาทอง
5. นางสาววรรณวิมล ท่าพริก
6. นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
7. นายวรพัชร วิชัยสุชาติ
8. นายสมพล เกตุเลขา
9. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยชิน
10. ฐาปนีย์ โพธิ์ชา
11. ปสุตา ธนระพีโชติ
12. นายฌานกร เมาเสม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 37 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 13337 พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) 13336 พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ ทางพิเศษ สายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 12394 คมนาคม
ภูเก็ต
08 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 12981 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครสวรรค์
10 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรืออ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 9958 คมนาคม 23 มี.ค. 2559 อื่นๆ
6 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 10295 คมนาคม
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
12 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 7841 พลังงาน
กระบี่
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
8 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 7847 พลังงาน
นครราชสีมา
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา 9410 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
10 การขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตเยื่อกระดาษ ครั้งที่ 1 12140 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
12 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการอาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น จำนวน 44 ห้อง 7605 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ
12 โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) 7400 พลังงาน
ปราจีนบุรี
28 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการ โรงแรม ดารา เรสซิเดนท์ 6740 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ
14 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน 6716 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
03 ม.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์ 4) 5364 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรปราการ
15 ต.ค. 2554 เปิดดำเนินการ
16 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (50MW) จังหวัดอุดรธานี 5519 พลังงาน
อุดรธานี
03 ส.ค. 2554 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 9867 พลังงาน
ชุมพร
24 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล 6036 พลังงาน
ชุมพร
24 พ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ
19 โครงการ บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน) 5697 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ก.พ. 2554 เปิดดำเนินการ มาตรการป้องกัน บ้านเอื้ออาทร จังหวัดชลบุรี (นาจอมเทียน) 1/2558
20 โครงการ เค.พี.เค. รีสอร์ท 10635 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สงขลา
01 ต.ค. 2553 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>