แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 00015/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 19 มิ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 18 มิ.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 49
 
ที่อยู่ : เลขที่ 33 แยก 9 ซ.รามอินทรา 5 ถ.รามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2522-7365-69
โทรสาร : 0-2522-7368 , 0-2522-7569
อีเมล : enrichconsult@yahoo.com
เว็บไซต์ : http://www.enrichconsult.com/contact.html
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกนก เข็มนาค
2. ดร.รัฐกรณ์ ว่องพิพัฒนานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน คือ
1. นางกาญจนา จันทร์วิเมลือง
2. นางสาวนัชษร สังขพันธุ์
3. นางสาวรัชชนีวรรณ ราหุละ
4. นายพิศุทธิ์ พิมพาทอง
5. นางสาววรรณวิมล ท่าพริก
6. นางสาวณฐพร สาขาสุวรรณ
7. นายวรพัชร วิชัยสุชาติ
8. นายสมพล เกตุเลขา
9. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยชิน
10. ฐาปนีย์ โพธิ์ชา
11. ปสุตา ธนระพีโชติ
12. นายฌานกร เมาเสม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 47 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ พะเยา-เชียงราย (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทย 15435 พลังงาน
เชียงราย
15 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ทุ่งสง - สงขลา 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 14657 พลังงาน
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
16 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง - บางสะพาน 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 13846 พลังงาน
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
ประจวบคีรีขันธ์
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1/2564
4 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน - สุราษฎร์ธานี 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 13847 พลังงาน
ชุมพร
16 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ รถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 13572 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
ระยอง
13 มิ.ย. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 13337 พลังงาน
พังงา
21 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
7 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ สุราษฎร์ธานี 2 - ภูเก็ต 3 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าชายเลน) 13336 พลังงาน
ภูเก็ต
พังงา
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา)(ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) 13552 คมนาคม
นครราชสีมา
24 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการ ทางพิเศษ สายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 12394 คมนาคม
ภูเก็ต
08 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ อาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2 12981 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครสวรรค์
10 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 15115 คมนาคม
แพร่
ลำปาง
พะเยา
เชียงราย
14 ก.ค. 2560 อื่นๆ
12 โครงการ ทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรืออ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 9958 คมนาคม 23 มี.ค. 2559 อื่นๆ
13 โครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 10295 คมนาคม
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
12 ม.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ลำภูรา(ส่วนที่ผาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 7841 พลังงาน
กระบี่
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
15 โครงการ ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) 7847 พลังงาน
นครราชสีมา
13 มี.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ เรเนซองส์พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา 9410 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
30 ธ.ค. 2557 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
17 การขอเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการโรงงานการผลิตเยื่อกระดาษ ครั้งที่ 1 12140 อุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี
12 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการอาคารพักอาศัยรวม 4 ชั้น จำนวน 44 ห้อง 7605 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
28 ก.พ. 2557 เปิดดำเนินการ
19 โครงการโรงไฟฟ้า TPG (โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน) 7400 พลังงาน
ปราจีนบุรี
28 ม.ค. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ โรงแรม ดารา เรสซิเดนท์ 6740 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ภูเก็ต
22 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>