แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท วี คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 16/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 04 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 43
 
ที่อยู่ : 29/535 ซ.หมู่ 4 ถ.ถนนรามอินทรา ต.อนุสาวรีย์ อ.เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0-2551-3753
โทรสาร : 0-2552-1932
อีเมล : we-consulting-service@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายวิเชียร ชื่นจิตร
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นางนันตพร ศรีสังข์
2. นางสาวฉัตริญาภา ชื่นจิตร
3. นายสุทธิพงษ์ ฮะบางแขม
4. นางจรรยา แช่มชื่น
5. นายจรัญ ทองเลี่ยมนาค
6. นางสาวสุมาลี เต็มทวี
7. นางสาวณัฐชยา พ่วงลา
8. นางสาวอรณิชา แดงสี
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 88 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 29789/15878 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29790/15879 14066 เหมืองแร่
ฉะเชิงเทรา
01 พ.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2557 12904 เหมืองแร่
อุดรธานี
17 ม.ค. 2562 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 8/2559 12807 เหมืองแร่
นครสวรรค์
28 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
4 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2557 12801 เหมืองแร่
ราชบุรี
07 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21069/15790 12685 เหมืองแร่ 19 พ.ย. 2561 เปิดดำเนินการ
6 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 12684 เหมืองแร่
ราชบุรี
ราชบุรี
12 พ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
7 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 12567 เหมืองแร่
พัทลุง
19 ต.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
8 โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ คำขอประทานบัตรที่ 9/2559 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29596/15929 และประทานบัตรที่ 29536/15091 12565 เหมืองแร่
นครสวรรค์
02 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 14/2537 12232 เหมืองแร่
สุพรรณบุรี
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินทรายแป้ง เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 12235 เหมืองแร่
ตรัง
11 มิ.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 12060 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
21 พ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2559 11962 เหมืองแร่
สุรินทร์
30 เม.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน คำขอประทานบัตรที่ 1/2558 ร่วมแผนผังเดียวกันกับประทานบัตรที่ 20836/16090 11961 เหมืองแร่
กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
09 เม.ย. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 1/2556 11885 เหมืองแร่
ประจวบคีรีขันธ์
05 มี.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 11617 เหมืองแร่
สุรินทร์
29 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 12/2551 11265 เหมืองแร่
ลำปาง
27 พ.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
17 โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 5/2559 11240 เหมืองแร่
สุรินทร์
31 ต.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2563
18 โครงการเหมืองแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 7/2558 11140 เหมืองแร่
กาญจนบุรี
15 ก.ย. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
19 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 6/2558 10995 เหมืองแร่
ยะลา
21 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรเลขที่ 31535/16376 (คำขอประทานบัตรที่ 4/2558) 10991 เหมืองแร่
ยะลา
07 ก.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>