แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ตุลาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 23/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 ส.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 17 ส.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 41
 
ที่อยู่ : 123 ถ.ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2222
โทรสาร : 0-4320-3352
อีเมล : test@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ
2. นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน คือ
1. นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์
2. นางสาวชัญญา อภิปาลกุล
3. นายโพยม สราภิรมย์
4. นางสาวชุลีรัตน์ พรมเหลา
5. นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม
6. นายวิเชียร ปลื้มกมล
7. นางสาวจินตนา โสทับ
8. นางสาวเพชราภรณ์ วันชม
9. นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ
10. นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี
11. ศุภวรรณ ขันโททอง
12. นายวุฒิพงศ์ มหาคำ
13. นายนัฐชานนท์ เขาราธ
14. นายพจน์ ภาคภูมิ
15. นางธนาภรณ์ ทนุวรรณ์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 51 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างอาคารพักบุคลากร 100 ยูนิต และ 96 ยูนิต ของโรงพยาบาลยโสธร 14902 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยโสธร
22 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
2 โครงการ โรงพยาบาลชุมแพ (ส่วนขยาย) อาคารพักเจ้าหน้าที่ (96 ยูนิต 8 ชั้น) แบบเลขที่ 10950 14652 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ขอนแก่น
29 ก.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 โครงการ อาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด 14613 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
4 โครงการ โรงพยาบาลปักธงชัย (ส่วยขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง แบบเลขที่ 10945 14616 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครราชสีมา
25 ส.ค. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการ Archita Hotel 15038 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
29 เม.ย. 2563 อื่นๆ
6 โครงการโรงแรมบ้านคุณนาย (เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) 14428 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
03 เม.ย. 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการ
7 โครงการ Chamonix Condominium 15079 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
26 มี.ค. 2563 อื่นๆ
8 โครงการ เคป รีสอร์ท 15018 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 มี.ค. 2563 อื่นๆ
9 โครงการจัดตั้งวัดบ้านห้วยน้ำผัก (ที่พักสงฆ์เทิดพระเกียรติสิรินธร) 13864 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เลย
23 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการ จรรยวรรณ@ชลบุรี 13324 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
17 พ.ค. 2562 ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการ The Chambery Condominium 11581 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
08 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
12 โครงการ แมนชั่น (อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น) บริษัท วิวโขง จำกัด 11586 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นครพนม
08 ม.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
13 โครงการ เพ็ญศรีอพาร์ทเม้นท์ 11218 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ต.ค. 2560 เปิดดำเนินการ
14 โครงการ Estanan Butterfly Condo 2 10717 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
27 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
15 โครงการ Pool Villa Najomtien Pattaya 10693 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
15 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
16 โครงการ The sky 25 10688 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
14 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการ Castle 2 Condominium 10687 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
10 ก.พ. 2560 เปิดดำเนินการ
18 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 14163 อุตสาหกรรม
สระแก้ว
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2563
19 โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน ของ แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 10591 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
06 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการ Garjan 10579 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
24 พ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ

หน้าที่ 1 จาก 3 หน้า
1 2 3 >>