แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 27/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 25 ต.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 24 ต.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 40
 
ที่อยู่ : 35 ซ.หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.- ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2577-9000
โทรสาร : 0-25779009
อีเมล : test@hotmail.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาวนงลักษณ์ โรจนแสง
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน คือ
1. นายจตุพร อุทัยศรี
2. นายสุรชิต แวงโสธรณ์
3. นางสาวสุจิตรา โกศล
4. นางสาวขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
5. นายประพันธ์ ปิยะกุลดำรง
6. นางสาวชิตาภา วงศ์ศุปไทย
7. นางสาวสุนารี วังลึก
8. นางสาวกาญจนา ต่วนเทศ
9. นางสาวพัทจารี ใจอุ่น
10. นางสาวจรัลรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
11. นางสาวปิ่นกาญจน์ อติวิชญ์กรกุล
12. นางสาวโสธิชา กิจอาสา
13. นางสาวนิรามัย ไตรยวงศ์
14. นางสาววรุณรัตน์ เชอรัมย์
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 8 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ 2 ของกรมราชทัณฑ์ 15434 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
15 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการ อาคาร 7 ชั้น เดอะมูลไลท์บัวขาว 7326 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
01 มี.ค. 2557 เปิดดำเนินการ
3 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม 2729 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ปทุมธานี
24 เม.ย. 2549 อื่นๆ
4 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการนำเอาน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วที่ปรับคุณภาพมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตาสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานพลังงานความร้อนร่วม 2192 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
17 มิ.ย. 2547 อื่นๆ
5 โครงการบ้านจัดสรรแกรนด์ คาแนล 2015 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
นนทบุรี
12 ก.ย. 2546 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2555
6 โครงการอาคารชุดพักอาศัยเกษมมณฑล 1657 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สมุทรสาคร
09 มี.ค. 2544 เปิดดำเนินการ
7 โครงการโรงพยาบาลสระบุรี 834 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
สระบุรี
06 ส.ค. 2539 เปิดดำเนินการ
8 โครงการ ขยายโรงแรมดุสิต รายาวดี 9952 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กระบี่
22 มี.ค. 2536 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564