แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 17/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 22 ก.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 21 ก.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 39
 
ที่อยู่ : 125 ซ.อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถ.ถนนคลองลำเจียก ต.นวมินทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0-2943-9600-10
โทรสาร : 0-2943-9611
อีเมล : panya@panyaconsult.co.th
เว็บไซต์ : http://www.panyaconsult.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 3 คน คือ
1. นายชูลิต วัชรสินธุ์
2. นางนงลักษณ์ เทียงดาห์
3. นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน คือ
1. นายประสิทธิ์ ผลวิไล
2. นายพรฤทธิ์ อริยะวงศ์วัฒน์
3. นางสาวพาสินี ทรงคุณธรรม
4. นางสาวนวลวรรณ ศักดาเดช
5. นายสัมฤทธิ์ ริยาพันธ์
6. นางสาวนันทิกานต์ ดำเรืองศรี
7. นายจิรายุทธ์ คงรอด
8. นายพิสุทธิ์ แสงมณี
9. นางสาวทักษิณา เรืองเจริญ
10. นางสาวอาภากร รัตนพันธ์
11. นางสาวชุติมา เทียมสินวัฒนชัย
12. นางสาวธนัฐภรณ์ พูนประสิทธิ์
13. นางสาววรรณิษา องสารา
14. นางสาวสุรีรัตน์ ใหม่เอี่ยม
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 22 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย 15430 คมนาคม
สงขลา
23 ก.ย. 2564 อื่นๆ
2 โครงการรถไฟรางเดี่ยวสายสีเทา ระยะที่ 1 วัชรพล--ทองหล่อ ของ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 15338 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
05 พ.ค. 2564 อื่นๆ
3 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 14916 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ลำปาง
09 ธ.ค. 2563 อื่นๆ
4 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) 13848 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
น่าน
30 ก.ย. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย 13262 คมนาคม
สงขลา
25 เม.ย. 2562
6 โครงการ เขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือ ร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ของกรมเจ้าท่า 13203 คมนาคม
ประจวบคีรีขันธ์
13 มี.ค. 2562 อื่นๆ
7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ภายใต้โครงการจ้างปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) 13039 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
08 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 โครงการ ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก) ของกรมทางหลวงชนบท 12441 คมนาคม
นนทบุรี
14 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ
9 โครงการ รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 12440 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
พิษณุโลก
02 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถันน้อย จังหวัดสุโขทัย 11108 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
สุโขทัย
31 ส.ค. 2560 ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 โครงการ รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 15159 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
08 ส.ค. 2560 อื่นๆ
12 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ของสำนักการจราจรและขนส่ง 10629 คมนาคม
กรุงเทพมหานคร
20 ธ.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 11963 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
ชัยภูมิ
06 มิ.ย. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน 6887 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
03 มิ.ย. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 6919 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
เชียงใหม่
เชียงใหม่
17 มี.ค. 2554 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
16 โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนทดน้ำผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ์ ของกรมชลประทาน 6899 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2552 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2560 0/0
17 โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) จังหวัดพิษณุโลก 6944 พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
พิษณุโลก
24 ธ.ค. 2546 เปิดดำเนินการ
18 โครงการบางกอก ฟรีเทรดโซน 1804 อุตสาหกรรม
สมุทรปราการ
30 ม.ค. 2545 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาค จังหวัดเชียงราย 1 1783 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
เชียงราย
03 ธ.ค. 2544 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการอาคารชุดพักอาศัย แกรนด์ พาร์ค ทาวน์ 1511 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
25 ก.พ. 2543 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>