แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 00008/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 05 เม.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 04 เม.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 18
 
ที่อยู่ : 14/21-22 หมู่ที่ 15 โครงการคาสเคด บางนา ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2138-3658-9
โทรสาร : 0-2138-3659
อีเมล : gec_2547@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกล้า มณีโชติ
2. นางสาวมัธภานาฏ เลิศวิลัย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน คือ
1. นางสาวชนาภัทร หมื่นระวัง
2. นางสาวพิมลพร กุดสง
3. นางสาวสมพร เพียรการ
4. นางสาววิไลศรี มณีโชติ
5. ฐิติวรลดา เตียวตระกูล
6. นางสาวรวิวรรณ คำอ้น
7. นางสาวพิมภาภรณ์ แสนเสนาะ
8. นางสาวสุณิสา หนูแก้ว
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 128 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2560 13212 เหมืองแร่
แพร่
25 มี.ค. 2562 อื่นๆ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่แบไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2560 (ประทานบัตรเลขที่ 32820/16429) 13905 เหมืองแร่
เลย
04 ก.พ. 2562 ยังไม่ได้ดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 4/2559 12805 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
17 ธ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
4 โครงการ ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับประทานบัตรที่ 32444/15541 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันทั้งหมด 10 แปลง 12802 เหมืองแร่
สระบุรี
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ
5 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 (ประทานบัตรที่ 32310/16399) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 (ประทานบัตรที่ 32311/16382) 12803 เหมืองแร่ 07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 (ประทานบัตรที่ 32311/16382) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเหมืองทอง คำขอประทานบัตรที่ 11/2559 (ประทานบัตรที่ 32310/16399) 12804 เหมืองแร่
นครสวรรค์
07 ธ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 6303/15873 ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25272/14905, ประทานบัตรที่ 25313/16096 12568 เหมืองแร่
ระนอง
22 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 3/2564
8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนซีเมนต์ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24828/16164 5572 เหมืองแร่
สระบุรี
18 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 (ประทานบัตรเลขที่ 31953/16391) 12486 เหมืองแร่
บุรีรัมย์
11 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
10 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 151/2558 ของบริษัท สินชัย 1992 จำกัด (ประทานบัตรที่ 33364/16393) 12485 เหมืองแร่
สระบุรี
06 ก.ย. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมปูนขาวสำหรับฟอกหนังและน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2550 12447 เหมืองแร่
สระบุรี
31 ส.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
12 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแกรนิตเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ 1/2560 (ประทานที่ 33200/16356) ร่วมแผนผังเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 2/2560 (ประทานบัตรที่ 33201/16357) และคำขอประทานบัตรที่ 3/2560 (ประทานบัตรที่ 33202/16358) 12443 เหมืองแร่
ชลบุรี
06 ส.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตรเลขที่ 15514/16380 (คำขอประทานบัตรที่ 4/2558) 12058 เหมืองแร่
ขอนแก่น
15 พ.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 11/2541 11810 เหมืองแร่
แพร่
12 ก.พ. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
15 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 3/2559 (ประทานบัตรเลขที่ 33638/16367) 11616 เหมืองแร่
สุรินทร์
29 ม.ค. 2561 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ ทำเหมืองชนิดแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 8/2559 11518 เหมืองแร่
สุราษฎร์ธานี
29 ธ.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564
17 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 26325/16341 11266 เหมืองแร่
จันทบุรี
30 พ.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2559 ร่วมโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 29373/16009 11261 เหมืองแร่
ปราจีนบุรี
06 พ.ย. 2560 หยุดดำเนินการชั่วคราว ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการทำเหมืองชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 15/2558 11238 เหมืองแร่
เลย
30 ต.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต
20 โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดินขาว คำขอประทานบัตรที่ 12/2559 11237 เหมืองแร่
ลพบุรี
16 ต.ค. 2560 ยังไม่ได้รับ อนุมัติ/อนุญาต ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
1 2 3 4 5 6 7 >>