แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท เออเบิ้ล กรีน คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 17/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 2 ปี
เริ่มวันที่ 11 มิ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 10 มิ.ย. 2565
เลขทะเบียน นิติ 148
 
ที่อยู่ : 99/2 หมู่บ้านเลอบิส หมู่ที่ 8 ถ.ถนนทรัพย์บุญชัย-บางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 021054608
โทรสาร : 021054609
อีเมล : admin@urbangreen.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. มนชนก จุ้ยหมื่นไวย
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 3 คน คือ
1. พิชชานันท์ เทียมทอง
2. นายพีระชาญ หาญบัวแก้ว
3. นางสาวภัสราพร นพคุณ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้