แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 27 มีนาคม 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1333/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 01 เม.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 31 มี.ค. 2566
เลขทะเบียน นิติ 113
 
ที่อยู่ : 111/39 หมู่6 ซ.- ถ.- ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 063-653-2922
โทรสาร : 025730339
อีเมล : prapatk@yahoo.com
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 1 คน คือ
1. นายประพัตร์ กรังพานิชย์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน คือ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเยาวลักษณ์ ตันตยาภิรักษ์
2. นางสาวสุวจี อภิชาติกุล
3. นางสาวทักษพร ระยับ
4. นางสาวพุทธชาติ ทองแหง
5. นางสาววัชราภรณ์ ยะกร
6. ขวัญจิราภัสร์ กรังพานิชย์
7. นายประเวศ กรังพาณิชย์
8. นางสาวก่องกาญจน์ วิถาทานัง
9. ชาญวิทย์ โสมรักษ์
10. อัญชิสา นาคคง
11. วัชระ ชะวณิชย์
12. นางสาววีรวรรณ์ วิชิตชีพ
13. ทิพาพร วิชิตชีพ
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 2 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 13109 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 มี.ค. 2562 ยื่น Monitor 2/2564
2 โครงการ ป๊อบอินน์ 13162 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ชลบุรี
05 มี.ค. 2562