แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 24/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 24 ต.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 23 ต.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 111
 
ที่อยู่ : 152 ถ.นวลจันทร์ ต.นวลจันทร์ อ.เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 02-363-7727-8
โทรสาร : 02-509-9097
อีเมล : polrach_k@team.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 5 คน คือ
1. นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์
2. นางเนตรชนก ต๊ะปินตา
3. นางสาวเบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ
4. นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ
5. นายวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 20 คน คือ
1. นางสาวจารุณี รังสินธุ์
2. นายจักรพงษ์ เกเย็น
3. นายปิยะพงค์ มั่นกลั่น
4. นายพงศกร ไชยชาย
5. นายศีลวัต ศรีสวัสดิ์
6. นายนิพัทธ์ ส้มกลีบ
7. นายธนพล ดีปัญญา
8. นางสาวสิราณี สังคะพัฒน์
9. นายพลสัณห์ เชิญขวัญศรี
10. นางสาววีณิฐฐา วรเกียรติธนากร
11. นางสาวนราจันทร์ พิมพ์สุคะ
12. นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์
13. นายเฉลิมชัย นาคขวัญ
14. นายศุภฤทธิ์ แสงช้าง
15. นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์
16. นายจงรักษ์ ราชสมบัติ
17. นางสาวตวงสรวง สกุลกลจักร
18. นายอภิชัย ฮ้อเจริญทรัพย์
19. นายอริย หงษ์โภคาพันธ์
20. นางสาวภณิตา พงษ์เดช
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 1 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ 13750 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
กรุงเทพมหานคร
27 ต.ค. 2552