แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 25/2562
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 18 ต.ค. 2562
หมดอายุวันที่ 17 ต.ค. 2565
เลขทะเบียน นิติ 109
 
ที่อยู่ : 99/2 ซ.หมู่ที่ 8 ถ.- ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 021054608
อีเมล : admin@4tier.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์
2. นายจุมพล หมอยาดี
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 17 คน คือ
1. นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร
2. นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์
3. นางสาวสาริศา เหมวรชาติ
4. นางสาววริยา คิมประสูตร
5. นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์
6. นางสาววาสิณี ยกจำนวน
7. นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม
8. นางสาวสุธาสินี คุ้มเสร็จ
9. นางสาวธิดาขวัญ แทนนรินนอก
10. วิทยาภรณ์ คงอยู่
11. นางปัณฉัตร หมอยาดี
12. นางสาวกัญญาภัค คัคนานตดิดก
13. นางสาวกัญญาณัฐ แสงทอง
14. นางสาวสาทิตา ฟักประไพ
15. นางสาววิสสุตา เกิดผล
16. นางสาวทักษิณา อยู่ดี
17. นายตระวรรณ หาญกิจรุ่ง
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 0 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด