แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 08 ธันวาคม 2565

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ซีคอท จำกัด


สถานะ ได้รับอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต 1338/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 29 มิ.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 1
 
ที่อยู่ : 239 ซ.- ถ.ริมคลองประปา ต.บางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2959-3600
โทรสาร : 0-2959-3535
อีเมล : eedmail@secot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.secot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม
2. นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 21 คน คือ
1. นางสาวปรีดา สมใจ
2. นางสาวอรัญญา มาตา
3. นางสาวศิริพา จันโหน่ง
4. นางสาวมณีวรรณ เกตะวันดี
5. นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณวิโรจน์
6. นางสาวสิริวรรณ แก้วชิงดวง
7. นางสาวจิรนันท์ จัตุฑะศรี จัตุฑะศรี
8. นางสาวจันทิมา ยะนิล
9. นางสาวกรรณิภา สุวรรณรักษา
10. นางสาวนภาพร เกาะสระเกตุ
11. นางสาวณัชชาวีร์ ชูดวงแก้ว
12. นางสาวกนิษฐา เจริญเชื้อ
13. นางสาวนริสา ภูวสรรเพ็ชญ์
14. นางอารยา ทิพรักษ์
15. นายธีระพล มะโนขาว
16. นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เจริญ
17. นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา
18. นางสาวอลิษา คนิวรานนท์
19. สุดาวี ศุภเวที
20. นางสาวสุภาวดี วงค์ภา
21. นางสาวสุนิษา เตสะนัน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 85 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 การประเมินผลกระทบสำหรับโครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 13571 พลังงาน
สมุทรปราการ
04 มิ.ย. 2562
2 โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2) 13140 พลังงาน
ราชบุรี
03 เม.ย. 2562 อยู่ระหว่างก่อสร้าง ยื่น Monitor 1/2564
3 โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 12574 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ส่วนที่ 1 (ครั้งที่ 5) ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 12066 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
31 พ.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 11819 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
6 โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1) 11522 พลังงาน
ปทุมธานี
13 ธ.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1) 10814 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 ครั้งที่ 2 10784 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
9 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อนให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 10770 พลังงาน
สมุทรปราการ
20 ม.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 โรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทน เครื่องที่ 1-2) 10903 พลังงาน
ฉะเชิงเทรา
10 ส.ค. 2559 เปิดดำเนินการ 1/2564
11 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 10337 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
12 โครงการ ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 9947 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
18 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 9332 พลังงาน
ระยอง
28 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
14 โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 9333 พลังงาน
ระยอง
28 ต.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
15 โครงการโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 2 10950 พลังงาน
ระยอง
24 ก.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
16 โครงการ โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 7918 พลังงาน
ระยอง
27 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2560
17 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโร 9661 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ (ครั้งที่ 3) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 9487 คมนาคม
ระยอง
07 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2562
19 โครงการ โรงไฟฟ้าวังตาผิน 7832 พลังงาน
ระยอง
10 เม.ย. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
20 โครงการโรงงานผลิตอินนูลิน 9554 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
25 ก.พ. 2558 อื่นๆ

หน้าที่ 1 จาก 5 หน้า
1 2 3 4 5 >>