แก้ไข URL มี Bug ในหน้าที่แสดง Google Map Area
FOLLOW US ON FACEBOOK      
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน

บริษัท ซีคอท จำกัด


สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
เลขที่ใบอนุญาต 1338/2563
อายุใบอนุญาต (ปี) 3 ปี
เริ่มวันที่ 30 มิ.ย. 2563
หมดอายุวันที่ 29 มิ.ย. 2566
เลขทะเบียน นิติ 1
 
ที่อยู่ : 239 ซ.- ถ.ริมคลองประปา ต.บางซื่อ อ.เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2959-3600
โทรสาร : 0-2959-3535
อีเมล : eedmail@secot.co.th
เว็บไซต์ : http://www.secot.co.th
มีจำนวนบุคลากรปัจจุบันดังนี้
บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน จำนวน 2 คน คือ
1. นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม
2. นางสาวสุนันทา ศิรวุฒินานนท์
เจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 21 คน คือ
1. นางสาวปรีดา สมใจ
2. นางสาวอรัญญา มาตา
3. นางสาวศิริพา จันโหน่ง
4. นางสาวมณีวรรณ เกตะวันดี
5. นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณวิโรจน์
6. นางสาวสิริวรรณ แก้วชิงดวง
7. นางสาวจิรนันท์ จัตุฑะศรี จัตุฑะศรี
8. นางสาวจันทิมา ยะนิล
9. นางสาวกรรณิภา สุวรรณรักษา
10. นางสาวนภาพร เกาะสระเกตุ
11. นางสาวณัชชาวีร์ ชูดวงแก้ว
12. นางสาวกนิษฐา เจริญเชื้อ
13. นางสาวนริสา ภูวสรรเพ็ชญ์
14. นางอารยา ทิพรักษ์
15. นายธีระพล มะโนขาว
16. นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เจริญ
17. นางสาวเกศรินทร์ วรเดชวิทยา
18. นางสาวอลิษา คนิวรานนท์
19. สุดาวี ศุภเวที
20. นางสาวสุภาวดี วงค์ภา
21. นางสาวสุนิษา เตสะนัน
   
จำนวนโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ 26 โครงการ ดังนี้
ที่ ชื่อโครงการ เลขที่โครงการ ประเภทโครงการ จังหวัดที่ตั้งโครงการ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ สถานะโครงการ การจัดส่งรายงาน
ติดตามตรวจสอบล่าสุด
1 โครงการ โรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 12574 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ต.ค. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
2 โครงการ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลาย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 11819 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 ก.พ. 2561 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตโพลีอะซีทัล (ครั้งที่ 1) 10814 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 เม.ย. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททิลีนชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 3 ครั้งที่ 2 10784 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
27 มี.ค. 2560 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
5 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบเชิงเส้น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 10337 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
15 ก.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2563
6 โครงการ ผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) 9947 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
18 มี.ค. 2559 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง โครงการขยายกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ของโรงงานที่ 1 และโร 9661 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
26 พ.ค. 2558 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
8 โครงการโรงงานผลิตอินนูลิน 9554 อุตสาหกรรม
ราชบุรี
25 ก.พ. 2558 อื่นๆ
9 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) 9531 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 มิ.ย. 2557 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
10 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเอทานอลเอมีน ครั้งที่ 1 7250 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 ส.ค. 2556 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
11 โครงการผลิตสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด 7165 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
07 ก.พ. 2556 เปิดดำเนินการ Monitor 1/2557
12 โครงการโรงงานผลิตเม็ดลพาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE 2) 7535 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
13 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โรงงานที่ 2 ครั้งที่ 2 ของบริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด 6564 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
20 ส.ค. 2555 เปิดดำเนินการ
14 โครงการขยายกำลังการผลิตโพลีคาร์บอเนต ครั้งที่ 3 5647 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
28 มิ.ย. 2555 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 2/2564
15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตโพลีอะซีทัล ของบริษัท ไทยโพลีอะซีทัล จำกัด 6214 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
30 ธ.ค. 2554 เปิดดำเนินการ รายงาน Monitor 2/2555
16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ โดยการนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งกลับมาใช้ผลิตไอน้ำ 4093 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
09 พ.ย. 2553 เปิดดำเนินการ
17 ขอเปลี่ยนแปงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอททีลีน ชนิดความหนาแน่นสูง โดยการเพิ่มเติมหน่วยเตรียมคะตะลิสต์ C-1 4575 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
03 ก.พ. 2552 อื่นๆ
18 โครงการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนคอมพาวด์ 4561 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
08 ธ.ค. 2551 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564
19 โครงการโพลีคาร์บอเนต การก่อสร้างหน่วยผลิตก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ 2946 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยอง
02 ก.ย. 2550 เปิดดำเนินการ
20 โครงการขยายกำลังการผลิตสารพาราไซลีน 2916 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ชลบุรี
12 เม.ย. 2549 เปิดดำเนินการ ยื่น Monitor 1/2564

หน้าที่ 1 จาก 2 หน้า
1 2 >>