สถานภาพรายงาน EIA จำแนกตามกระบวนการ
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
   
 
ลำดับ โครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน วันที่รับรายงาน รายงานชี้แจงข้อมูล เพิ่มเติมครั้งที่/วันที่ กระบวนการพิจารณารายงานฯ วันที่รับเล่มสมบูรณ์
คชก.พิจารณา 45 วัน คชก.พิจารณา 30 วัน
ครั้งที่/วันที่ ผลการพิจารณา วันที่/เลขที่หนังสือ แจ้งผลการพิจารณา ครั้งที่/วันที่ ผลการพิจารณา วันที่/เลขที่หนังสือ แจ้งผลการพิจารณา
1 โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอประทานบัตร 13/2530, 15/2530 และ 16/2530 ของบริษัท เอเซีย ลิกไนท์ จำกัด
บริษัท เอเซีย ลิกไนท์ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
- -
-
-
-
-
-
3 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 36/2533 ของบริษัท ไทยประสิทธิ์ จำกัด
บริษัท ไทยประสิทธิ์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
4 โครงการ ท่าเทียบเรือของ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทสโก้ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
5 โครงการเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ ประทานบัตรที่ 24777/14735 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปฐมวัฒนโลหะกิจ
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
7 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท แซ็กซอน จำกัด
บริษัท แซ็กซอน (ไทยแลนด์) จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
8 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
บริษัท พูลพิพัฒน์ จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
9 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 15774/14787 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพานิชระยอง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพานิชระยอง
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
10 โครงการโรงแรมรอยัล คลาสสิค ของบริษัท ซัมเมอร์ การ์เดนลอดจ์ จำกัด
บริษัท ซัมเมอร์ การ์เดนลอดจ์ จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
11 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 28107/14789 และประทานบัตรที่ 28108/14790 ของบริษัท ยูนิซาวด์หินอ่อน จำกัด
บริษัท ยูนิซาวด์หินอ่อน จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
12 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 28/2531 ของนายเฉลิม คุปตัษเฐียร
นายเฉลิม คุปตัษเฐียร
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
13 โครงการขออนุญาตต่อเติมท่าเทียบเรือ
บริษัท ซี อาร์ ซี การท่าเรือ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
14 โครงการโรงแรมอิมพีเรียลสมุย
นายสมศักดิ์ ฮุนตระกูล
- - -
-
-
-
-
-
15 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 25005/14560
นายจิรชัย เสมอมา
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
16 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน 100/2533
บริษัท มิเนอรัล เอเซีย โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
17 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 25004/14545
บริษัท สวาทศิลา จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
18 โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน ประทานบัตรที่ 27410/14543
นายสถาวร เลิศประสิทธิ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
21 โครงการ ท่าเทียบเรือ บริษัท พานิชภักดี จำกัด
บริษัท พานิชภักดี จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
22 โครงการเหมืองแร่ประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25785/15010 และประทานบัตรที่ 25786/15011 ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
23 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 8/2533 และคำขอประทานบัตรที่ 10/2534 ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
24 โครงการเหมืองแร่หินโดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 22326/14679
นายชาตรี นำไพศาล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
25 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม ประทานบัตรที่ 25463/14829
บริษัท ไทยพงศ์พร จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
26 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 78/2532 ของห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์เบิลเซนเตอร์
ห้างหุ่นส่วนจำกัด มาร์เบิลเซนเตอร์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
27 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 13/2533 ของบริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
28 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25778/15050 และประทานบัตรที่ 25786/15011
บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
29 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี
บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- -
-
-
-
-
-
30 โครงการผลิตปูนซีเมนต์
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
- - -
-
-
-
-
-
31 โครงการโรงแรม เดอะชอร์ แอท กะตะธานี
บริษัท กะตะธานี จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
32 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ประทานบัตรที่ 22321/14916 -
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
33 โครงการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กรณีขยายกำลังการผลิต
บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
34 โครงการเดอะ เค เจ โฮเต็ล - - - -
-
-
-
-
-
35 โครงการก่อสร้างโรงแรมและอาคารชุดพักอาศัย ราไวย์ บีช รีสอร์ท
บริษัท เอฟ ดี เอช (ประเทศไทย) จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
36 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม ประทานบัตรที่ 23249/14616
บริษัท นาสารยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
37 โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอประทานบัตรที่ 22/2533 และคำขอประทานบัตรที่ 25/2533
บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
38 โครงการโรงงานหลอมเหล็กและโรงเหล็กเส้นกลมเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อยและเหล็กรูปพรรณ
บริษัท สยามสติลซินดิเกต จำกัด (มหาชน)
- - -
-
-
-
-
-
39 โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 17370/12553 และประทานบัตรที่ 17371/12554
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
40 โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
- -
-
-
-
-
-
41 โครงการโรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก เชียงราย
บริษัท เอฟ ดี เอช (ประเทศไทย) จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
42 โครงการโรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
บริษัท ศรีวรา เรียล เอสเตท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
43 โครงการเหมืองแร่ทรายแก้ว ประทานบัตรที่ 26256/14614
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียฮะฮวด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
44 โครงการเหมืองแร่แบไรต์ ประทานบัตรที่ 26078/14855
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินแร่เจริญผล
- - -
-
-
-
-
-
45 โครงการเหมืองแร่หินแกรนิต ประทานบัตรที่ 25535/14922 และประทานบัตรที่ 25537/14923
นางกิติมา โฆษิตานนท์ และนางสาวอรนิธย์ โฆษิตานนท์
- - -
-
-
-
-
-
46 โครงการสนามบินน้ำ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
บริษัท เอฟ ดี เอช (ประเทศไทย) จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
47 โครงการโรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว
นายสุนทร ตั้งตรงจิตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- -
-
-
-
-
-
48 โครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท ยูเนียนคาร์ไบต์ ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท ยูเนียนคาร์ไบต์ ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
49 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต ประทานบัตรที่ 21189/14678
บริษัท ศรีศุภรัตน์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
- -
-
-
-
-
-
50 โครงการเหมืองแร่ดีบุก คำขอประทานบัตรที่ 6/2530
บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
51 โครงการเหมืองแร่ดีบุกในทะเล ประทานบัตรที่ 24132/14579
นายอุดม อุโพธิ์
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
52 โครงการเหมืองแร่ดีบุก คำขอประทานบัตรที่ 96/2517 และ ประทานบัตรที่ 44/2519 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 13569/11170
บริษัท บ่านหงวนตินไมนิ่ง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
54 โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนท์ ประทานบัตรที่ 24889/14756
บริษัท พงษ์ศักดิ์ไทย จำกัด
- - -
-
-
-
-
-
55 โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรที่ 25070/15774
นางเทียนทิพย์ พันธุ์ประเสริฐ
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
- -
-
-
-
-
-
[1]  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511