สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
414
บริษัท เวิลด์เทรดวิลล่า จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
415
บริษัท พรีเมียร์ลอด์จ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
416
บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
417
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
418
บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
419
นางสาวรัชนี เจริญสว่าง
-
เหมืองแร่
-
-
-
420
นางสาวปนัดดา ตระกูลดิษฐ์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
421
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกวลินคอนสตรัคชั่น
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
422
บริษัท ไทย-คามิ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
423
-
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
424
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
425
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลาเขาน้อย
-
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
30 เม.ย. 2562
-
426
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนพรรณทักษ์
-
เหมืองแร่
-
-
-
427
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลยแกรนิต
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
428
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
429
บริษัท ไทยยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
430
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
431
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
432
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
433
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
434
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
435
บริษัท เฉลิมนคร จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
436
บริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
-
-
-
437
บริษัท จิโรภาส เอนเตอร์ไพรส จำกัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คมนาคม
-
-
-
438
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
439
บริษัท สยาม ดีเอสวี จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
440
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
441
-
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
442
บริษัท เลิศอุบล จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
443
นางสาวสิริอร มุสิกบุตร
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
444
บริษัท มาสเตอร์ทาวน์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
445
บริษัท อรรฐนีอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
446
บริษัท พรอนันต์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
447
บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
15 ส.ค. 2562
-
448
นางมาลี จันทร์คงวงศ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
450
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน (1993) จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
453
บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
454
นายชวาลา ปริยานนท์
-
เหมืองแร่
-
-
-
455
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
457
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
458
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
459
บริษัท กรีนวัลเล่ย์ เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
บริษัท กรีนพาร์ค จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
460
นายคณิศ ทศวัฒน์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
461
บริษัท ภูเก็ตเรียลตี้ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
462
นายสุรชิต มานะจิตต์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
463
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
464
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [9]  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511