สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
161
ห้างหุ้นส้วนจำกัด ดินขาวนคร จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
163
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แกรนิตเอเซีย
-
เหมืองแร่
-
-
-
164
นายเด่นพงษ์ ขันธิราช
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
165
นายเด่นพงษ์ ขันธิราช
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
166
บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
167
นางนฤมล จิตพุทธิ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
168
นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
169
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
171
บริษัท ชัยเสริมสตีล จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
172
นายปานจิตร์ เที่ยงธรรม
-
เหมืองแร่
-
-
-
173
บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
174
นายสีทา สีหะวงศ์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
175
บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหมืองแร่
-
-
-
177
บริษัท ถ่านหินตรัง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
178
บริษัท เหมืองแร่ห้วยใหญ่ จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
179
บริษัท ยับเทียนเซ็งต๋อง จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
180
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
181
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ศรีราชา
บริษัท เทสโก้ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
182
บริษัท พี.วี หินอ่อนและแกรนิต จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
183
นางสาวนงคราญ จันทรเสนา
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
184
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
185
นางสุนันทา ชมธวัช
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
186
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิมันต์สถาปัตย์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
187
บริษัท อุตสาหกรรมวิคตอรี่แกรนนิต จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
188
นายบรรจบ เกตุชู
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
189
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
190
บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
192
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
193
นางมันทนา นุชแม้น
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
194
นายสมศักดิ์ สว่างวิบูลย์พงศ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
196
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
197
บริษัท อลูมิเนียม ฉื่อ จิ้น ฮั้ว จำกัด
-
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
12 ก.ย. 2562
-
198
บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
199
บริษัท ไทย-คามิ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
200
กรมท่าอากาศยาน
-
คมนาคม
-
-
-
201
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
202
นายชวน จิระนคร
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
203
บริษัท ไทย-คามิ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
204
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
205
บริษัท บลูดอท นอร์ทเทิร์น ไมนิ่ง จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
206
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
207
บริษัท ทิปโก้โฮเต็ล จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
208
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ก.พ. 2561
826
209
-
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
210
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
<หน้าแรก | 1 | 2 | 3 | [4]  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511