สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
109
นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
110
บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
111
บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
113
นางปราณี ทองชื่น
-
เหมืองแร่
-
-
-
114
บริษัท นิวยอร์คหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
116
บริษัท วิษณุซีเมนต์ จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
117
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
118
บริษัท เครื่องจักรกลสยาม จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
119
นายดัง สุทธารมย์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศิลา
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
121
นายประสงค์ โฆษิตานนท์
-
เหมืองแร่
-
-
-
122
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
123
บริษัท ไทยหัตถกรรมหินอ่อนและแกรนิต จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
124
บริษัท สยามไฟน์เคลย์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
125
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
126
บริษัท บ้านฉาง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
127
บริษัท พีซี สงขลาปิโตรเลียม จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
คมนาคม
-
-
-
128
นายวิจิตร เย็นใจ
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
129
บริษัท สยามสหบริการ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
130
บริษัท พิกุลทองหินอ่อน จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
131
บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
132
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
133
บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
134
นางวราภรณ์ สว่างพิบูลย์พงศ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
135
บริษัท ศรีไพศาลการแร่ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
136
บริษัท เหมืองบ้านปู จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
137
บริษัท เบญจคีรี จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
139
นางสาวอัจฉรา สุทธารมย์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
140
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
141
บริษัท ที.ไอ.ซี 1991 จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
142
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยหินอ่อน
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
143
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
144
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีชัยหินอ่อน
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
145
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
146
บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
147
บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
148
บริษัท แกรนิตเพชรบูรณ์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
149
บริษัท ซีบรีส รีสอร์ท จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
150
บริษัท เหมืองแร่ท่อสูง จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
151
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
152
นายสุรศักดิ์ เหมาะประสิทธิ์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
153
บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
154
บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
155
บริษัท พี.อาร์.เอ.ที จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
156
บริษัท พี.อาร์.เอ.ที จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
157
นายธีระ เตชะสนธิชัย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
158
บริษัท อุตสาหกรรมวิคตอรี่แกรนนิต จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
159
นางนภารัตน์ ศิลาแสงรุ้ง
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 1 | 2 | [3]  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511