สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
516
บริษัท สุเจลิกไนท์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
517
กรมท่าอากาศยาน
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
518
บริษัท เทพประทานการแร่ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
05 ก.ย. 2562
-
519
บริษัท สินสยามสหพัฒนา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
520
บริษัท ชัยพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
521
บริษัท สุขเจริญวงศ์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
522
บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
523
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
524
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
525
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
02 ก.ย. 2562
-
526
บริษัท รุ่งบุญ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
527
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมฤทัย เลคพาร์ค
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
528
บริษัท เอส พานิช จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
529
นางอัศร์ศริพร ณ เชียงตุง
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
530
นางวิมล เย็นใจ
-
เหมืองแร่
-
-
-
531
บริษัท ไทยเหอเฉิน มาร์เบิ้ล แอนด์ แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
532
บริษัท แก้วทิพย์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
533
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
-
คมนาคม
-
-
-
534
นางสาวยอดใจ สังข์สุวรรณ
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
535
บริษัท หาดทรายสวนตาล จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
536
นายอนันต์ วังราษฏร์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
537
บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
538
บริษัท ทองเติม จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
539
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
โรงกลั่นน้ำมัน
-
-
-
540
บริษัท บ้านมโนรมย์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
541
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
545
บริษัท มั่นคง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
546
บริษัท ผาแดง พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
547
บริษัท คันทรี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
548
-
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
549
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
551
บริษัท บ้านแพน เอนจิเนียริ่ง แอนด์ โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
552
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์ - รามอินทรา
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
553
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
กก.วล. พิจารณาวาระการประชุมแล้ว
เจ้าของยื่นคำขอพิจารณารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)
554
นายประดิษฐ์ แก้วโชติช่วงกูล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
555
บริษัท สุเจลิกไนท์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
556
บริษัท ตรัง ยู ซี จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
557
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
558
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
560
บริษัท นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
561
บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
562
บริษัท ตากหินงาม จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
563
บริษัท สยามอาร์ตเซรามิค จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
564
บริษัท พันเทพบ้านและที่ดิน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
565
บริษัท เคียงมอคอนโดมิเนียม จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
566
บริษัท ที แอนด์ เค เคาน์เตอร์เทรด จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
567
บริษัท พรธิสาร จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
568
บริษัท วังจุฬาเรียลเอสเตท จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
569
บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
<หน้าแรก | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | [11]  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511