สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
56
-
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
57
นางวิไลภรณ์ สังข์สม
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
58
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
60
นางหยาดชล มนต์เสรีนุสรณ์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
61
บริษัท ไทยแกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
21 ก.ย. 2560
-
62
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
63
บริษัท สยามสหพันธ์ทรัพยากร จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
65
นายกำธร พิริยานสรณ์
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
66
นายปลื้ม เกตุวงศ์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
67
นายอำนาจ สถาวรฤทธิ์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
68
บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
69
บริษัท ซี.พี. เหมืองแร่ไทย จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
70
นายโสพันธ์ สินธุบดี
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
71
นายพิเชษฐ์ ตันเจริญ
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
72
นายแดง รังสิมาการ
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
73
บริษัท ทุ่งใหญ่ยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
74
นายวิชัย นำไพศาล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
75
บริษัท เจ้าพระยาหินอ่อน แกรนิต จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
76
บริษัท โชคพนา (2512) จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
กก.วล. พิจารณาวาระการประชุมแล้ว
เจ้าของยื่นคำขอพิจารณารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor)
77
บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
78
บริษัท สโตนวัน จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
79
บริษัท ปฐมศิลาสหมิตร จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
81
บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
82
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
-
คมนาคม
-
-
-
83
บริษัท ปัญจพล พัลพ์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
84
บริษัท ลากูน่า บีชคลับ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
85
บริษัท วิเศษนุกูลกิจ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
27 พ.ค. 2562
-
86
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
87
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คมนาคม
-
-
-
88
บริษัท ธรรมปรีดา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
89
นางละมูล ศิริมงคล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
90
-
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
91
บริษัท พญาเย็นหินอ่อน จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
92
นายจำปี บ่อไทย
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
93
นายประสงค์ โฆษิตานนท์
-
เหมืองแร่
-
-
-
94
บริษัท ชัยกฤชอินดัสทรีส์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
95
-
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
96
นายธวัช เตชะสนธิชัย
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
97
นายยงยุทธ สันติกาญจน์
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
98
นายไพบูลย์ วราชิต
-
เหมืองแร่
-
-
-
99
นายวงศ์ธรณ์ สันติกาญจน์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
100
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
101
นางนงลักษณ์ ขันธิราช
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
103
บริษัท สิรินิธิ จำกัด
บริษัท สายจำรัสปูนขาว จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
104
นายเสมอ รัตนแปสละ
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
105
บริษัท ไทยศิริเหมืองแร่ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
106
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
108
นายชัยชาญ เอื้อไพบูลย์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
<หน้าแรก | 1 | [2]  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511