สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
834
โรงพยาบาลสระบุรี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
835
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจทรัพย์พานิช หรือ โชคชัยปัญจทรัพย์
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
836
บริษัท สยามสตีลมิลล์เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
837
บริษัท นครสยามการท่าเรือ จำกัด
-
คมนาคม
-
-
-
838
โรงพยาบาลมะการักษ์
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
839
บริษัท พีทีอาร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
840
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
-
คมนาคม
-
-
-
841
บริษัท พาร์รอทไมนิ่ง จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
842
บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
843
บริษัท พิพัฒน์กร จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
844
บริษัท อาร์.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
845
บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
01 ส.ค. 2562
-
846
บริษัท บี เอช พี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
847
บริษัท เอส.เอ.พี เหมืองแร่ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
848
บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
คมนาคม
-
-
-
849
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
850
บริษัท ทีพีซี-อ๊อกซี่ จำกัด
บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
851
กรมท่าอากาศยาน
-
คมนาคม
-
-
-
852
บริษัท เดอะกรีนพาร์ค รีสอร์ท จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
853
บริษัท NEW BUNNAG INTERNATIONAL จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
854
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
-
คมนาคม
-
-
-
855
บริษัท ธนบุรีคลังสินค้า จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
856
กรมทางหลวง
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
857
บริษัท ไวท์สยาม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
858
กรมเจ้าท่า
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
คมนาคม
-
-
-
859
บริษัท นิคเคไทยอลูมิเนียม จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
860
บริษัท ทองไทย เรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
861
บริษัท นิรันดร์รัตน์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
862
บริษัท อักษราราชธานี จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
863
บริษัท สิงห์แลนด์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
864
บริษัท เกียรตินภาธุรกิจ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
865
การเคหะแห่งชาติ
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
866
บริษัท แจนคอนดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
867
บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
868
บริษัท ศรีวิชัยพร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
869
บริษัท กฤษดานคร จำกัด
บริษัท เค-วัน อาร์คิเทค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
870
บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
871
บริษัท สินสุขสวัสดิ์ จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
872
บริษัท ผ.เพิ่มพูน จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
27 ส.ค. 2562
-
873
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
874
นายจรูญ โอบโคกสูง
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
875
บริษัท สุมิตรอุดรก่อสร้าง (1979) จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
876
บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
พลังงาน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
877
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด(มหาชน)
บริษัท ซีคอท จำกัด
อุตสาหกรรม
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
Monitor เผยแพร่แล้วผ่านเว็บไซต์
01 ก.พ. 2562
-
878
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรม
-
-
-
879
บริษัท วี.เอส.กรุ๊ป 93 จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
880
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
881
โรงพยาบาลกระบี่
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
882
บริษัท เวสท์ไลน์ เดคคอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
883
บริษัท อีสเทิร์น เพาเวอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด
บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
พลังงาน
-
-
-
<หน้าแรก | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | [17]  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511