สถานะภาพรายงาน EIA จำแนกตาม ประเภทการยื่นรายงาน ประเภทโครงการ และสถานะโครงการ
REF ID
ชื่อโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
ระยะเวลา ถึง
   
 
ลำดับ
โครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ
ชื่อนิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน
ประเภทโครงการ
ประเภทการยื่นรายงาน
สถานะของโครงการ (ล่าสุด)
วันที่ของสถานะ (ล่าสุด)
หมายเหตุ
570
บริษัท หยี่เต้งคอมเพล็กซ์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
572
บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
573
บริษัท บางปะกง อินดัสเตรียล ปาร์ค 2 จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
574
บริษัท ทรัพย์บนดิน จำกัด
บริษัท ไท-ไท วิศวกร จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
575
บริษัท ภาคยภูมิเชียงราย จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
576
บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
577
บริษัท รุ่งอรุณศิลา จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
578
บริษัท วานิชยิบซั่ม จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
579
บริษัท ท่าอุแทไมนิ่ง จำกัด
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
580
นายสำราญ รัตนนาคะ
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
581
บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
582
บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
583
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
584
บริษัท สยามโพลีสไตรีน จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
585
บริษัท กรณ์บุรี จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
586
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด
บริษัท เทสโก้ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
587
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
588
นายสมชาย ศุภทนต์
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
590
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
591
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
-
-
592
บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
594
บริษัท จุฑาภัทร แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
595
บริษัท ลานนา ลิกไนต์ จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
596
บริษัท ธนาทรัพย์สิน จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
597
บริษัท กรุงเทพที่ดินตะวันออก จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
-
598
บริษัท เพียว ไบรท์ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
เหมืองแร่
ยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitor) ใหม่
สผ. ได้รับข้อมูล Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
05 มิ.ย. 2562
-
599
นางนิศากร ศิริวัฒนกูล
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
600
นางพวงพิศ อินพรวิจิตร
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เหมืองแร่
-
-
-
601
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
603
กรมท่าอากาศยาน
-
คมนาคม
-
-
-
604
บริษัท เอสทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
606
บริษัท ทรัพยากรสมุทร จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
607
นางสาวสิริอร มุสิกบุตร
-
เหมืองแร่
-
-
-
608
บริษัท เพรสิเดนท์ พาร์ค เฮาซิ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
609
บริษัท แลนเดเซีย คอนสทรัคชั่น จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
610
บริษัท ลิฟวิ่ง แสตนดาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
611
บริษัท มหาชัย เมืองทอง บ้านและที่ดิน จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
613
บริษัท เทวราชธารริน จำกัด
-
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
614
นางปราณี ทองชื่น
-
เหมืองแร่
-
-
-
615
กรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม
-
-
-
617
บริษัท มอนซานโต้ พรีเมียร์ คาไซ จำกัด
-
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
618
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
-
พลังงาน
-
-
-
619
บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริ่ง จำกัด
-
เหมืองแร่
-
-
-
621
บริษัท ยูไนเต็ดไทยชิปปิ้ง จำกัด
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
622
บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
624
กรมท่าอากาศยาน
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
คมนาคม
-
-
-
625
บริษัท เซาท์เทิร์น เคมิคอล จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
-
-
-
626
บริษัท ราชาเรียลเอสเตท จำกัด
บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
-
-
-
627
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด
-
อุตสาหกรรม
-
-
-
<หน้าแรก | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | [12]  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | หน้าสุดท้าย>

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 0-2265-6511

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning
60/1 Soi Pibunwattana 7 Rama 6 Road Samsennai Phayathai District Bangkok 10400 THAILAND
Telephone : 662 265-6500 Fax : 662 265-6511